Forrentning af Indskudskapital

Forrentning af Indskudskapital

Information til Værkets forbrugere vedr. forrentning af egenkapital.

 

 

I pressen har der de senere dage været meget omtale af fjernvarmeværkers eventuelle muligheder for at foretage en forrentning af egenkapitalen, hvilket dermed vil medføre øgede varmeomkostninger for forbrugerne.

Emnet har ligeledes været fremme i den lokale presse, hvor Durup Fjernvarme også har været nævnt som et af de værker der har søgt om denne mulighed.


Det er korrekt at Durup Fjernvarme har søgt om lov til at foretage forrentning af egenkapitalen. Den reelle ansøgning er indsendt til Energitilsynet i slutningen af 2010, og er indsendt af Værkets revisor, hvilket han naturligvis ikke har gjort uden bestyrelsens samtykke. Ansøgningen var gældende for et år, hvilket direkte fremgår af ansøgningen, men i et eller andet omfang er der blevet ”holdt liv” i ansøgningen. I forbindelse med sidste regnskabsmøde med Værkets revisor, afholdt i slutningen af sidste år, blev emnet kort berørt og den umiddelbare konklusion var at bestyrelsen havde bedt om at fortsætte ansøgningen, hvilket delvis  bekræftes af ordlyden i ansøgningen.

Reelt vil det være mere korrekt at sige, at bestyrelsen ikke har taget aktivt stilling til emnet i flere år.

Hvorfor bestyrelsen for år tilbage har besluttet at søge om denne mulighed, er det ærlige svar, at ingen med sikkerhed husker nogen klar begrundelse. Samtidig har forholdene omkring denne forrentning måske været anderledes på daværende tidspunkt.

Emnet har dengang været diskuteret, og det er blevet besluttet, at søge om tilladelsen. Der har med sikkerhed ikke været nogen specifik grund til ansøgningen, og en evt. godkendelse ville ikke være ensbetydende med at bestyrelsen på nogen måder ville benytte sig af muligheden.

Nogle mulige positive grunde til at foretage forrentning af egenkapitalen, og dermed at opnå en øget likviditet, kan være en anden form for henlæggelser til fremtidige investeringer, hurtigere nedbringelse af eventuel gæld eller til direkte at finansiere kommende investeringer, i stedet for optagelse af nye lån.

Det negative, og det der kommer frem i pressen nu, er at det tilsyneladende kan ”misbruges” til at opkræve højere varmepriser, og flytte de øgede indtægter over i andre ”kasser”, som mere eller mindre ikke har noget med varmeforbrugerne at gøre. Set i forhold til de strenge krav i varmeforsyningsloven, virker dette helt forkert.

Durup Fjernvarme er et forbrugerejet værk og derfor er der ikke nogen ejere som kan få særlige fordele ved at forrente egenkapitalen, men det vil direkte bevirke en generel øget varmepris. Enhver stigning af varmeprisen vil altid være et emne på generalforsamlingen, og derfor skal der foreligge et fornuftig grund til en sådan stigning. Bestyrelsens hovedopgave er at holde priserne på laveste mulige niveau, og vi har været i stand til at sænke priserne fornuftigt over de senere år, på trods af år med forhøjede afskrivninger.

 

Alle sådanne  informationer fremgår altid af formandens beretning på generalforsamlingen, herunder også om bestyrelsens forventninger til værkets fremtidige drift.

Hvis bestyrelsen imod alle tidligere og nuværende forventninger, skulle se det formålstjenstligt at indføre forrentning af egenkapitalen, vil dette ligeledes fremgå af formandens beretning, og dermed blive et emne på generalforsamlingen. Dermed vil det blive en beslutning foretaget på generalforsamlingen, og ikke kun på bestyrelsesniveau.

Jeg vil derfor gerne understrege, at Durup Fjernvarme tilsyneladende står på en liste sammen med 55 andre varmeselskaber, men vi står på ingen måder i kø, hverken for at få mulighed for at forrente vores egenkapital, og slet ikke for at komme igennem med ”Herning-modellen”.

 

Yderligere spørgsmål besvares gerne ved at rette henvendelse til Værkets kontor eller ved at kontakte formanden på ISA@durup-fjernvarme.dk .N Y H E D E R
Durup Fjernvarmeværk a.m.b.a | Møllevej 8, Durup | 7870 Roslev | tlf.: 9759 2200
© Udarbejdet af ThiseWeb.dk